1 C
Rīga
26.01.2021., 20:25

Sertifikācijas procedūra

Sertifikācija reglamentētajā darbības sfērā


Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija (turpmāk tekstā – LBS BSSI) veic pretendentu sertificēšanu un sertificēto būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumiem Nr. 169 Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi Nr. 169) saskaņā ar 2019.gada 22.janvārī noslēgto Deleģēšanas līgumu Nr. 5.2-17.2/2019/3 ar Ekonomikas ministriju un LBS BSSI izstrādātajiem nolikumiem, kā arī, ievērojot standartu LVS EN/ISO 17024:2012 – Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu novērtēšanas institūcijām.

LBS BSSI veic būvspeciālistu sertifikāciju šādās reglamentētās darbības sfērās:

• ēku konstrukciju projektēšana,
• ēku būvdarbu būvuzraudzība,
• ēku būvdarbu vadīšana,
• restaurācijas būvdarbu būvuzraudzība,
• restaurācijas būvdarbu vadīšana,
• ceļu projektēšana,
• ceļu būvdarbu būvuzraudzība,
• ceļu būvdarbu vadīšana,
• tiltu projektēšana,
• tiltu būvdarbu,
• būvuzraudzība,
• tiltu būvdarbu vadīšana,
• inženierizpēte.
(Lasīt vairāk)

Informācija pretendentiem:
 • par būvspeciālista sertifikāta iegūšanu vai būvspeciālista papildus darbības sfēras sertifikāta piešķiršanu;
 • maksa par sākotnējo kompetences novērtēšanu būvprakses sertifikāta iegūšanai ir 150 eiro, kā tas minēts MK noteikumu Nr. 169 1. apakšpunktā.

  Informācija sertificētiem būvspeciālistiem:
 • par sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību;
 • rēķini par Valsts noteiktās patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu tiek sagatavoti Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk BIS) vidē un izsūtīti no BIS uz speciālistu norādītajiem e-pastiem. Rēķins tiek veidots saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 5.marta noteikumiem Nr.100 Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis.
 • maksājums par kompetences pārbaudi (eksāmenu) ir noteikts Ministru kabineta 2019.gada 5.marta noteikumos Nr.100 Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis. Ja būvspeciālists vēlas izrakstīt rēķinu, tad jāgriežas pie LBS BSSI administrācijas.

  Informāciju par ārzemju būvspeciālistu sertificēšanu un praktiskās darbības uzraudzību.
  Informāciju par ārzemju būvspeciālistu kvalifikācijas atzīšanu īslaicīgai pakalpojumu sniegšanai reglamentētajā darbības sfērā.  Sertifikācija nereglamentētajā darbības sfērā

  LBS BSSI veic būvniecības speciālistu sertifikāta izsniegšanu un resertifikāciju nereglamentētajā darbības sfērā atbilstoši LBS BSSI izstrādātajiem nolikumiem, kā arī, ievērojot standartu LVS EN/ISO 17024:2012 – “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu novērtēšanas institūcijām”, šādās nereglamentētās darbības sfērās:

  • ēku un to konstrukciju tehniskā apsekošana,
  • ceļu tehniskā apsekošana,
  • tiltu konstrukciju tehniskā apsekošana,
  • ēku konstrukciju pārbaude,
  • tiltu konstrukciju pārbaude,
  • ēku būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju veidošana,
  • ceļu būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju veidošana,
  • tiltu būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju veidošana,
  • ēku būvdarbu veikšanas projektu izstrāde,
  • ceļu būvdarbu veikšanas projektu izstrāde,
  • tiltu būvdarbu veikšanas projektu izstrāde,
  • ēku būvprojektu vadīšana,
  • ceļu būvprojektu vadīšana,
  • tiltu būvprojektu vadīšana,
  • ēku nojaukšana,
  • ceļu nojaukšana,
  • tiltu nojaukšana,
  • inženierakustikas eksperts,
  • projektu vadīšana.
  (Lasīt vairāk)  Informācija nereglamentētās darbības sfēras būvniecības speciālistiem:
 • par būvniecības speciālista sertifikāta iegūšanu un resertifikāciju nereglamentētajā darbības sfērā;
 • maksājumus par nereglamentētās darbības sfēras sertifikāta iegūšanu, sākotnējo kompetences novērtēšanu, eksāmenu, patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu.