Stradiņos meklē risinājumus A2 ēkas būvniecības tempu paātrināšanai

0
660
A korpusa 2. kārtas projekta vizualizācija

Vēl līdz 2022.gada pirmajai pusei VSIA Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca A2 ēkas būvdarbu izpilde atbilda plānā noteiktajam, bet gada vidū, cenu pieauguma dēļ, būvdarbu temps sāka samazināties. 2022.gada augustā tika parakstīta pirmā vienošanās ar būvnieku, kura paredzēja objektīvo izmaksu kāpuma segšanu pēc pierādījumu metodes. Šobrīd kopīgā darbā tiek meklēti vēl papildus risinājumi, kā līdz 2023. gada beigām A2 projekta īstenošanā mazināt prognozēto ERAF līdzekļu neapguvi un paātrināt būvdarbu gaitu, informē Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas pārstāvji.

2023.gada martā, pēc Ministru kabineta informēšanas, Slimnīca noslēdza vienošanos – izmaiņas būvdarbu līgumā ar SIA Velve, lai mazinātu COVID-19 pandēmijas un Krievijas uzsākta kara Ukrainā sekas uz A2 ēkas būvdarbu norisi. Būtiskākās izmaiņas – segts izmaksu sadārdzinājums 16 milj. EUR apmērā, paredzēts avanss finanšu plūsmas nodrošināšanai un pagarināts līguma termiņš līdz 2024.gada jūnijam.

Neskatoties uz veiktajām izmaiņām un samaksāto avansu, būvdarbu tempu apjoms nepieauga un būvdarbu veicējam bija un ir grūtības izpildīt līgumā noteiktos termiņus. No martā līguma izmaiņās plānotajiem darbiem 59 miljonu apmērā šajā gadā līdz šim ir pieņemti un apmaksāti darbi par 2,5 miljoniem EUR. Jau maijā Slimnīca uzsāka intensīvu darbu un komunikāciju ar būvdarbu veicēju par iespējām paātrināt būvdarbu izpildes gaitu. Apzinoties risku neapgūt 2023.gadā paredzēto ES fondu finansējumu, Slimnīca nekavējoši iesaistīja ES fondu uzraudzības iestādes, lai vienotos par labāko scenāriju A2 ēkas tālākai virzībai, kā arī dodot iespēju lemt par neapgūtā ERAF finansējuma tālāko izlietojumu, piemēram, novirzot citiem projektiem. Tāpat 22.augustā sniegts ziņojums Ministru kabinetam par A2 projekta virzību un informācija par riskiem ERAF līdzekļu neapguve.

Kopš šī gada vasaras sākuma Slimnīca veikusi virkni pasākumu, lai kā pasūtītājs sekmētu būvdarbu virzību:

• stiprināta būvuzraudzības kapacitāte, piesaistot neatkarīgu ekspertu strīdus situāciju risināšanai,

• stiprināta autoruzrauga kapacitāte, paredzot tā klātbūtni objektā katru dienu,

• mazināts administratīvais slogs – samazinot iesniedzamo dokumentu apjomu, izstrādāta tipveida dokumentācija materiālu apmaksai u.c.

Pasākumi veikti ievērojot Slimnīcas, ārējo ekspertu un SIA Velve izteiktos priekšlikumus, vienlaikus neapdraudot A2 ēkas būvdarbu kvalitāti un drošību, kā arī izlietoto ERAF līdzekļu attiecināmību. Veicot jebkādas izmaiņas būvniecības procesā Slimnīcā rūpīgi izvērtē katra priekšlikuma ietekmi uz pacientu un darbinieku drošību, kā arī risku neapgūt vēl vairāk ERAF līdzekļus nekvalitatīvas dokumentācijas dēļ.

Par tālāko A2 ēkas projekta virzības scenāriju Slimnīca, iesaistot kompetentās iestādes – Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA), Veselības ministriju, Finanšu ministriju, Iepirkumu uzraudzības biroju, Ekonomikas ministriju, izstrādāja četrus iespējamos rīcības virzienus. Šobrīd primārais rīcības scenārijs – turpināt A2 būvdarbu veikšanu ar esošo būvdarbu veicēju SIA Velve, 2023.gadā neieguldīto finansējuma apjomu pārcelt uz 2024.gadu. Kā finanšu avotu uz 2024.gadu pārceltajam finansējuma apjomam izmantot jaunā ES fondu plānošanas perioda finansējumu, kas paredzēts Slimnīcas B ēkas būvniecībai. Lai šo scenāriju īstenotu Slimnīca septembrī iesniegusi nepieciešamos projekta grozījumus Eiropas Komisijā.

A2 ēkas būvdarbu tempa kritums ir radījis ne tikai ERAF līdzekļu nepaguvi 2023.gadā, bet arī rada riskus turpmākai Slimnīcas infrastruktūras attīstībai – B ēkas īstenošanai un vēsturisko ēku atjaunošanai. Šo projektu īstenošana iespējama tikai pēc struktūrvienību pārcelšanas uz jauno A2 ēku.