Tiesa atteikumu vēja parka būvniecībai atzīst par prettiesisku

0
142

Administratīvā rajona tiesa lēmusi apmierināt SIA Pienava wind pieteikumu par vēja elektrostaciju parka Pienava būvniecību Tukuma novadā, aģentūru LETA informēja tiesā.

Tiesa lēma apmierināt uzņēmuma pieteikumu par Tukuma novada domes pērnā gada 25.marta lēmuma atzīšanu par prettiesisku un nosprieda uzdot Tukuma novada domei izdot Pienava wind labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru tiktu akceptēta Pienava wind paredzētā darbība – vēja elektrostaciju parka Pienava būvniecība Tukuma novadā, viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Tiesa spriedumā atzina, ka uzņēmuma interese veikt paredzēto darbību ir tiesiska un nav konstatējami juridiski šķēršļi to veikt iecerētajā vietā. Tiesa konstatēja, ka sabiedrības līdzdalības tiesības ietekmes uz vidi novērtējuma procesā ir ievērotas saskaņā ar 1998.gada 25.jūnija Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem. Tajā pašā laikā iebildumi nevar būt pamats paredzētās darbības pilnīgam aizliegumam. Sabiedrības viedoklis ir respektējams un izmantojams kā pamats nosacījumiem, kas Pienava wind būs jāievēro, veicot paredzēto darbību.

Sekojot Satversmes tiesas atziņām, tiesa veica sabiedrības un vides interešu izvērtējumu un secināja, ka sabiedrības interešu aizskārums vides, īpašuma un veselības jomā ir samazināms ar Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu norādīto nosacījumu ievērošanu, kamēr liegums pieteicējai pilnībā realizēt paredzēto darbību nebūtu samērīgs un tiesisks.

Tāpat tiesa piešķīra nozīmi Latvijas saistībām atjaunojamo energoresursu ieviešanā un tam, ka šāds enerģijas veids ilgtermiņā sasniedz vides aizsardzības mērķus klimata jomā.

Spriedumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no sprieduma sastādīšanas dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.

Kā aģentūrai LETA norādīja Pienava wind valdes loceklis Gatis Galviņš, viņš ir pārliecināts, ka Latvijas nākotne ir ilgtspējīga enerģija un tā ir vēja enerģija, tādēļ ir gandarīts par tiesas lēmumu.

“Tukuma novada domes lēmums balstīts valsts kompetento iestāžu atzinumos, kas pieļauj parka attīstīšanu izvēlētajā teritorijā. Šobrīd ceram uz veiksmīgu turpmāko sadarbību ar Tukuma novada domi un novada iedzīvotājiem, turpinot vēja parka attīstību, lai kopīgi panāktu nacionālo klimata plānu sasniegšanu un zaļās enerģijas izmantošanas veicināšanu Latvijā,” sacīja Galviņš.

Kompānijā atzīmēja, ka, ņemot vērā tiesas atzinumu, Pienava wind turpinās vēja parka attīstību, par primāro darbu izvirzot būvprojekta sagatavošanu un saskaņošanu. Vēja parks Pienava sastāvēs no 22 vēja turbīnām, tā izveidei paredzētās investīcijas sasniegtu aptuveni 150 miljonus eiro.

Kā aģentūru LETA informēja uzņēmuma pārstāve Agate Boka, ņemot vērā tiesas atzinumu, uzņēmums turpinās vēja parka attīstību, par primāro darbu izvirzot būvprojekta sagatavošanu un saskaņošanu.

Vienīgais valdes loceklis uzņēmumā ir Gatis Galviņš.

Latvijas Vēja enerģijas asociācijā pauda gandarījumu par tiesas lēmumu, kā arī norādīja, ka attiecīgais lēmums ir precedents, kas veicinās straujāku vēja enerģijas attīstību Latvijā.

“Vēja nozare ļoti gaidīja šo tiesas lēmumu. Neapšaubāmi esam gandarīti, ka tas ir attīstītājam pozitīvs un apliecina, ka pašvaldību vadītājiem ir būtiski pieņemt racionālus un pamatotus lēmumus, domājot par reģiona attīstību. Tomēr jāuzsver, ka tiesu darbiem būtu jābūt tiešām galējam risinājumam, un ticam, ka konsenss būtu panākams likuma ietvaros, iesaistītajām pusēm sēžot pie sarunu galda, izdiskutējot un atrodot pieņemamāko un izdevīgāko sadarbības formu,” minēja Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītājs Andris Vanags.

Viņa ieskatā, valstī nevajadzētu veidoties situācijai, kad pašvaldība var apšaubīt un noraidīt Latvijas kompetentākās institūcijas, šajā gadījumā – Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par kāda projekta ietekmes uz vidi novērtējumu. “Tas ne tikai sūta nepareizu signālu visai vēja enerģijas nozarei, bet kopumā grauj valsts tiesiskuma principus. Ļoti svarīgi arī valstiskā līmenī veicināt izpratni par vēja enerģijas nozīmi, ieguvumiem un kliedēt sabiedrības apziņā patiešām dziļi iesēdušos mītus,” piebilda Vanags.

Lai veicinātu vēja parku attīstītāju sadarbību ar pašvaldībām, Latvijas Vēja enerģijas asociācija ir sākusi sarunas ar dažādām institūcijām par pašvaldības motivējošu mehānismu izstrādi, tostarp Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Vides un reģionālās attīstības ministriju. 

Kā iespējami risinājumi tiek piedāvāti, piemēram, “dalīšanās ar peļņu”, noteiktu tās daļu novirzot īpašā fondā pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju konkrētu problēmu risināšanai, vai, atcelta pārvades un sadales maksa lielākajiem un energointensīvākajiem uzņēmumiem konkrētajā pašvaldībā, kur darbojas vēja elektrostaciju parks.

Kā liecina informācija portālā Firmas.lv, uzņēmums Pienava wind dibināts 2013.gadā. Uzņēmums kopš 2015.gada darbojas ar zaudējumiem, un 2020.gadā uzņēmums gadu noslēdza ar zaudējumiem 51 eiro apmērā.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit