Valdība pārdala Kundziņsalas pārvadam paredzēto finansējumu

0
571
Foto no citify.eu.

Valdība otrdien, 11. aprīlī, pārdalīja satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvniecībai paredzētos 18 198 849 eiro Austrumu maģistrāles un Brasa pārvada būvdarbiem.

Valdības lēmuma mērķis ir nodrošināt atbrīvojama Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda (KF) finansējuma 18 198 849 eiro apmērā pārdali no specifiskā atbalsta mērķa Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti projekta Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu uz pasākumu Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstībai un transporta infrastruktūras problēmas risināšanai.

Viens no vērienīgākajiem satiksmes infrastruktūras projektiem Rīgā pašreiz ir Austrumu maģistrāles būvniecība, kam būs nozīmīga ietekme uz kopējo satiksmi Rīgā un kuru plānots pabeigt 2023.gadā.

Austrumu maģistrāles izbūve atbilstoši Rīgas attīstības plānam ir paredzēta kā maģistrālā iela, kurai jāuzņem visu uz ostu ejošo kravu transporta plūsmu, tādējādi atbrīvojot pilsētas vēsturisko centru no kravu un tranzīta transporta plūsmām. Austrumu maģistrāles izbūve ir sadalīta divās kārtās.

Ar ES fondu atbalstu Rīgas pašvaldība īsteno projektu Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu – Vietalvas iela” 1.kārta: posms no Ūnijas ielas līdz Staiceles ielai. Projekta kopējās izmaksas ir 40 879 322,11 eiro, no tām kopējās attiecināmās izmaksas ir 27 078 045,88 eiro, tostarp KF finansējums 23 016 338,99 eiro, pašvaldības finansējums 3 249 365,51 eiro un valsts budžeta dotācija pašvaldībām 812 341,38 eiro.

Savukārt Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) īsteno projektu Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu. Šobrīd apstiprinātās RBP projekta kopējās izmaksas ir 40 422 433,70 eiro, no kurām kopējās attiecināmās izmaksas ir 33 335 464,37 eiro, tostarp KF finansējums 24 704 209 eiro.

RBP projekta ietvaros būvniecības līgums Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvniecība tika noslēgts jau 2019.gada 16.decembrī, paredzot būvprojekta izstrādi veikt līdz 2020.gada ceturtajam ceturksnim un būvdarbus līdz 2023.gada 13.novembrim, tomēr būvniecības līguma izpildes gaitā ir radušās būtiskas nobīdes, pamatojoties uz būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu, kas sākotnēji bija skaidrojums ar Covid-19 pandēmijas radīto ierobežojumu ietekmi, bet pēc Krievijas militārā iebrukuma Ukrainā 2022.gada 24.februārī ievērojami tika apgrūtinātas un aizkavētas būvmateriālu piegādes, kas radīja vēl būtiskāku būvdarbu izmaksu pieaugumu, kā rezultātā 2022.gada pavasarī RBP īstenotajā projektā tika konstatēts būvniecības izmaksu sadārdzinājums aptuveni 16 miljonu eiro apmērā.

Izvērtējot apstākļus, kā arī paredzot iespējamo sankciju pret Krieviju piemērošanas turpmāku ietekmi uz RBP saimniecisko darbību (būtisku kravu apjoma un ieņēmumu samazinājumu), RBP informēja, ka nevar uzņemties papildu finansiālās saistības būvdarbu veicēja pieprasītajā apjomā, un esošajos ģeopolitiskajos apstākļos tai nebūs iespējams pabeigt Kundziņsalas satiksmes pārvada izbūvi un sasniegt projekta mērķi, kā arī noteikto projekta iznākuma rādītāju – līdz noteiktajam termiņam – 2023.gada 31.decembrim, kā rezultātā nebūs iespējams deklarēt izdevumus Eiropas Komisijā, un pastāv augsts risks neizmantot piešķirto KF finansējumu.

Lai netiktu zaudēts transporta nozarei pieejamais KF finansējums, kā arī, ņemot vērā satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu nozīmi infrastruktūras attīstībā un tā ietekmi uz Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcijas ietvaros plānotā muitas kontroles dienestu infrastruktūras izbūves projektu, izvērtējot visus iespējamos scenārijus, tika atbalstīts priekšlikums nodrošināt RBP projekta turpmāko īstenošanu partnerībā ar Rīgas pašvaldību. Pašvaldība kā sadarbības partneris īstenos Kundziņsalas satiksmes pārvada būvniecību un nodrošinās tā funkcionēšanu ne vēlāk kā līdz 2026.gada 1.janvārim.

Ņemot vērā, ka visu RBP projektam piešķirto KF finansējumu nav iespējams apgūt līdz 2023.gada 31.decembrim, kas atbilst ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda attiecināmības periodam, atbrīvojamais KF finansējums 18 198 849 eiro apmērā ir novirzāms Austrumu maģistrāles pirmās kārtas papildu aktivitātei Austrumu maģistrāles otrā kārta, attiecīgi veicot nepieciešamus grozījumus normatīvajā regulējumā un vienošanās par projekta īstenošanu.

Austrumu maģistrāles otrās kārtas plānotās aktivitātes, kas paredz pēdējā trūkstošā Austrumu maģistrāles posma izbūvi, kopā ar Austrumu maģistrāles pirmās kārtas projektu nodrošinās sastrēgumu mazināšanos pilsētas centrālajā daļā un uz maģistrālajiem pārvadiem, novadot kravu plūsmas no pilsētas centra, kā arī novērsīs infrastruktūras pārrāvumus pilsētas maģistrālo ielu tīklā.

Savukārt, lai nezaudētu Ministru kabineta 2021.gada 10.augustā piešķirto papildu KF finansējumu 13,515 miljonu eiro apmērā, Rīgas pašvaldība ir ierosinājusi novirzīt KF finansējumu 11 850 603 eiro apmērā pašvaldības projektam Satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas (Brasas tilta) rekonstrukcija, kuru īstenošanai ir piesaistīts aizdevums no valsts budžeta līdzekļiem.

Brasas pārvada projekts paredz izveidot radiālo savienojumu starp diviem pilsētas lokiem, vienu ko veido Austrumu maģistrāle un otru, ko veido Skanstes iela, kas ļaus mazināt transporta slogu uz pilsētas maģistrālajiem pārvadiem un ielām, nodrošinot tranzīta plūsmu maršrutu no Via Baltica ziemeļu ievada pilsētā un tā savienojumu ar Austrumu maģistrāli no vienas puses un ostas termināliem no otras puses kā diviem TEN-T elementiem.

Brasas pārvada projekta būvdarbi sākti 2022.gadā, un tos plānots pabeigt 2023.gadā.

Atbilstoši Rīgas pašvaldības sniegtajai informācijai Austrumu maģistrāles otrās kārtas aktivitātes kopējās izmaksas ir 32 235 486 eiro, tostarp KF finansējums 20 030 596 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 706 962 eiro, pašvaldības budžeta finansējums 2 827 849 eiro un neattiecināmās izmaksas 8 670 079 eiro.

Savukārt Brasas pārvada projekta kopējās izmaksas ir 14 904 646 eiro, tostarp KF finansējums 11 850 603 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 418 256 eiro, pašvaldības budžeta finansējums 1 673 027 eiro un neattiecināmās izmaksas 962 760 eiro.

Līdz ar to Rīgas pašvaldība Austrumu maģistrāles otrās kārtas aktivitātes īstenošanai (kopējais KF finansējums 20 030 596 eiro) papildu no RBP projekta novirzāmā KF finansējuma 18 198 849 eiro apmērā plāno novirzīt daļu no Skultes pārvada papildu aktivitātes neizmantotā KF finansējuma 1 831 747 eiro apmērā.

Savukārt Brasas pārvada projektam Rīgas pašvaldība paredz piesaistīt daļu no Skultes pārvada papildu aktivitātes neizmantota KF finansējuma 11 683 253 eiro apmērā.

Līdz ar to valdība nolēma palielināt pasākumam Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība” īstenošanas noteikumi pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu par 21 410 411 eiro, tostarp KF finansējumu par 18 198 849 eiro un nacionālo finansējumu (pašvaldību finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām) par 3 211 562 eiro.