Valmierā izbūvēs Dienvidu industriālo maģistrāli

0
765

Valmierā sākusies publiskā apspriešana par Dienvidu industriālās maģistrāles – Linarda Laicena ielas savienojuma ar TEN-T tīklu būvniecību. Publiskā apspriešana notiks līdz 11.februārim, informē Valmieras novada pašvaldība.

Projektā paredzēts pārbūvēt Linarda Laicena ielu, izbūvēt jaunu ielas posmu paralēli vecajam dzelzceļam posmā no Linarda Laicena ielas līdz Cēsu ielai un pārbūvēt Cēsu ielu posmā no vecā dzelzceļa līdz valsts vietējam autoceļam Kauguri–Ozolkalni.

Darbu laikā tiks atjaunota ielas brauktuve, veikta pārbūve, kā arī tiks izbūvētas ietves un veloceļi. Norisināsies lietusūdens kanalizācijas tīklu, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve, pārbūvēts tiks arī ielu apgaismojuma tīkls, notiks satiksmes organizācijas līdzekļu atjaunošana un izbūve.

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu ietekmi uz vidi, veicot apkārtējās vides aizsardzības pasākumus. Ielas zonā zemes klātnes vēja erozijas ietekmes novēršana tiks atrisināta, brauktuvi, nobrauktuves un ietves izbūvējot ar cieto segumu. Ielas piegulošajā teritorijā tiks atjaunots zālājs.

Jaunbūvējamās ielas posmā gar veco dzelzceļu ir meža platības, ko nepieciešams atmežot. Valmieras novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisija izsludinājusi publisko apspriešanu par ārpus meža augošo koku ciršanu, kas traucē SIA BM-projekts izstrādātā būvprojekta minimālajā sastāvā Valmieras pilsētas Dienvidu industriālā maģistrāle – Linarda Laicena ielas savienojums ar TEN-T tīklu plānoto realizēšanu.

Plānots nocirst 62 Holandes liepas Linarda Laicena ielas ekspluatācijas aizsargjoslā, kas atrodas ielas labajā pusē, 11 parastās priedes Linarda Laicena ielas ekspluatācijas aizsargjoslā, ielas abās pusēs, no ēkas Linarda Laicena ielā 12 līdz šaursliežu dzelzceļa uzbērumam, divas parastās priedes jaunajā ielas posmā no Linarda Laicena ielas līdz Cēsu ielai, paralēli šaursliežu dzelzceļa uzbērumam.

Tāpat plānots nocirst 25 āra bērzus, vienu parasto liepu un vienu parasto kļavu Cēsu ielas ekspluatācijas aizsargjoslā, ielas abās pusēs, posmā no šaursliežu dzelzceļa uzbēruma līdz krustojumam ar Kauguru ielu, vienu parasto priedi, divas parastās ievas, divus āra bērzus, četrus parastos ozolus.

Kokiem, kurus projekta laikā paredzēts saglabāt, tiks veikti koku sakņu sistēmas aizsardzības, koku stumbru un vainagu aizsardzības pasākumi.

Kompensējot būvprojekta realizēšanai traucējošo koku ciršanu un, lai samazinātu ielas ekspluatācijas radīto troksni, tiks atjaunoti kokaugu stādījumi.

Lai pēc iespējas mazāk traucētu apkārtējo māju iedzīvotājus, būvdarbus paredzēts veikt darba dienās no plkst.8 līdz 17.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 7.februārī no plkst.18 līdz 20 Valmieras kultūras centrā, Rīgas ielā 10.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks Covid-19 zaļajā režīmā, kas nozīmē, ka ieeja, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.

Publiskās apspriešanas laikā ar būvniecības ieceres grafiskajiem materiāliem un skaidrojošo aprakstu var iepazīties izdrukas formā Valmieras novada pašvaldības ēkas vestibilā pašvaldības darba laikā vai elektroniski Valmieras novada pašvaldības mājaslapā.

Priekšlikumi un ierosinājumi par izsludināto koku ciršanu jāiesniedz rakstveidā līdz 11.februārim, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot [email protected] vai iesniedzot personīgi Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, ievietojot Valmieras novada pašvaldības pasta kastītē, kas atrodas labajā pusē pie pašvaldības ieejas durvīm Lāčplēša ielā 2, Valmierā.