Valmierā realizē daudzdzīvokļu namu projektus

0
903
Smiltenes iela 1A. Piesaistītā zemesgabala labiekārtošana, pašvaldības līdzfinansējums – 23 170 eiro. Foto no valmiera.lv.

Valmieras daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem pieejams pašvaldības atbalsts namiem piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai, energoefektivitātes uzlabošanai un māju atjaunošanas darbiem. 2020.gadā atbalsts tika piešķirts 11 projektiem par kopējo summu 113 515 eiro.

Diviem no šogad pieteiktajiem projektiem veikti ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. Ēkai Jāzepa Vītola ielā 2A maina kāpņu telpu logus, savukārt ēkai Georga Apiņa ielā 16 nomainīti kāpņu telpu un pagraba logi un nosiltināti ēkas otrā korpusa ūdensvadi un apkures cauruļvadi pagrabā.

Georga Apiņa iela 16. Veikta kāpņu telpu un pagraba logu nomaiņa, siltināti ēkas 2.korpusa ūdensvadi un apkures cauruļvadi pagrabā. Pašvaldības līdzfinansējums – 21 620 eiro. Foto no valmiera.lv.

Lai veicinātu teritorijas labiekārtošanu daudzdzīvokļu ēkām, kuru pagalmus veido vairākiem daudzdzīvokļu namiem piesaistīti zemesgabali, Valmieras pilsētas pašvaldība piedāvā līdz 90% līdzfinansējumu kvartāla ēkām piesaistīto zemesgabalu kopīga kompleksa labiekārtošanas būvprojekta izstrādei. Uz šādu līdzfinansējumu šogad pretendēja Linarda Laicena ielas 9., 13. un 15. nama pagalms.

Linarda Laicena iela 9, Linarda Laicena iela 13, Linarda Laicena iela 15. Dzīvojamo māju kvartālam piesaistīto zemesgabalu labiekārtojuma būvprojekta izstrāde, pašvaldības līdzfinansējums – 2668,05 eiro. Foto no valmiera.lv.

Pārējie darbi saistīti ar auto stāvlaukumu un gājēju celiņu izbūvi, bērnu rotaļu laukuma ierīkošanu, zemesgabala labiekārtojuma projektu izstrādi un topogrāfiskajiem uzmērījumiem, vides pieejamības nodrošināšanu personām ar īpašām vajadzībām un servitūtu ceļu seguma atjaunošanu. Šiem atbalsta projektiem bija pieteiktas ēkas, Georga Apiņa ielā 10, Kārļa Baumaņa ielā 2, Kauguru ielā 1, Rīgas ielā 1, Smiltenes ielā 1A, Stacijas ielā 14, 27 un 28. 

Kauguru iela 1. Pašvaldības līdzfinansējums – 23 170 eiro. Foto no valmiera.lv.

Līdzfinansējums ik gadu tiek piešķirts Valmieras pilsētas pašvaldības budžetā paredzēto līdzekļu apmērā rindas kārtībā visiem pieteiktajiem un kritērijiem atbilstošajiem projektiem. Līdzfinansējums uzlabojumiem daudzdzīvokļu namos un tiem piegulošajās teritorijās tiek piešķirts atbilstoši 14.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.13 Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai.