Valsts atbalsta administrēšanai BVKB izveidota īpaša e-pasta adrese

0
254
Attēls ilustratīvs

Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) pārziņā ir valsts atbalsta administrēšana centralizētās siltumapgādes, dabasgāzes un elektroapgādes pakalpojumiem. Iedzīvotājiem valsts noteiktais atbalsts par pakalpojumiem tiks piemērots kā maksājuma samazinājums rēķinos un tā saņemšanai nav jāpiesakās. Savukārt dabasgāzes tirgotājiem, centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniedzējiem un elektroenerģijas tirgotājiem noteiktos termiņos jāvēršas birojā, lai saņemtu iedzīvotājiem piemērotā atbalsta kompensāciju.

BVKB ir izstrādājis sadaļu tīmekļvietnē, kur pieejama informācija komersantiem par biroja administrētajiem valsts atbalstiem, dokumentu iesniegšanas termiņiem, kā arī aizpildāmās veidlapas un cita noderīga informācija: bvkb.gov.lv/atbalsts-energoresursiem  

Valsts atbalsta administrēšanai izveidota e-pasta adrese [email protected], kur komersanti var uzdot jautājumus BVKB par atbalsta piemērošanu un iesniegt dokumentus mājsaimniecībām piemērotā atbalsta kompensācijas saņemšanai.

Atbalsts centralizētajai siltumapgādei

Valsts atbalsts centrālajai siltumapgāde tiks nodrošināts par periodu no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim. Siltumapgādes komersantam līdz kārtējā kalendārā mēneša 20. datumam par iepriekšējo kalendāro mēnesi BVKB jāiesniedz kompensācijas aprēķins, rēķins un, ja attiecināms, pašvaldības lēmumu par spēkā esošo apstiprināto siltumenerģijas tarifu.

Mājsaimniecībām piemērojams 50 % maskas samazinājums no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu 2022./2023.gada apkures sezonā, ja tas nepārsniedz 150,00 EUR/MWh, un noteikto tarifa cenu 68,00EUR/MWh.

Par siltumenerģijas tarifu, kas pārsniedz  150, 00 EUR/MWh, noteikts papildus maksas samazinājums 90% apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu  un 150,00 EUR/MWh.

Ja tarifs nav apstiprināts regulatorā vai pašvaldībā, atbalstu piemēro līdz tarifa robežai – 350 EUR/MWh.

Atbalsts par dabasgāzi apkurei

Atbalsta periods ir no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Dabasgāzes tirgotājam līdz kārtējā kalendārā mēneša 20. datumam par iepriekšējo kalendāro mēnesi BVKB jāiesniedz kompensācijas pieprasījuma aprēķins, rēķins un pārskats par lietotājiem, kuri saņēmuši maksas samazinājumu, un to dabasgāzes patēriņš.

Atbalsts dabasgāzei tiek piemērots mājsaimniecībām, kuru vidējais ikmēneša patēriņš 12 mēnešu periodā ir vairāk nekā 221 kilovatstundas (21m3).  

Dabasgāze tiek nodrošināts atbalsts 30 euro par 1 MWh jeb 0,03 euro par 1 kWh bez pievienotās vērtības nodokļa no pirmās KWh un papildus lietotājiem, kas nav saistītie lietotāji, no 1.oktobra jāpiemēro samazinājumu, ko nosaka kā starpību starp maksu par patērēto dabasgāzi par vienu kWh un 0,10875 EUR/kWh bez PVN (tas ir, starpība starp tirgus cenu un 108,75 EUR/MWh).

Atbalsts elektroenerģijai

Valsts atbalsts elektroenerģijai tiks nodrošināts par periodu no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim. Elektroenerģijas tirgotājiem līdz kārtējā kalendārā mēneša 20. datumam par iepriekšējo kalendāro mēnesi jāiesniedz BVKB aprēķins kompensācijas saņemšanai un rēķins.

Maksas samazinājumu elektroenerģijai visām mājsaimniecībām jāpiemēro pirmajām 100 kWh, un maksa nepārsniegs 160 eiro/MWh. Valsts kompensēs atlikušo starpību līdz tirgus cenai. Par elektroenerģijas patēriņu virs 100 kWh mājsaimniecība maksās atbilstoši elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktajai cenai.

Atsevišķi ir noteikta kārtība tiem gadījumiem, kad elektroenerģijas lietotājs (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs) ir noslēdzis līgumu ar elektroenerģijas tirgotāju un nodrošina elektroenerģiju mājsaimniecībām. Šādā gadījumā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekam vai apsaimniekotājam ir pienākums maksas samazinājumu piemērot norēķinos par patērēto elektroenerģiju ar mājsaimniecībām (kurām nav noslēgts līgums ar elektroenerģijas tirgotāju), iesniedzot elektroenerģijas tirgotājam informāciju par katras daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņu (tālākai maksas samazinājuma saņemšanai).

Ja mājsaimniecības lietotāja elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 kWh/mēnesī, tad papildus mājsaimniecības lietotājam ir tiesības saņemt arī to atbalstu, kas pienākas, izmantojot elektroenerģiju apkurē.

Atbalsta saņemšanai mājsaimniecībām norēķiniem par elektroenerģiju, kuru izmanto apkurē (patēriņš vairāk nekā 500 kWh, sākot ar rēķinu par oktobri), kā arī koksnes granulu, brikešu un malkas iegādei jāvēršas savā pašvaldībā vai portālā epakalpojumi.lv.