Vides pielāgošanai būs pieejami 10,4 miljoni eiro

0
720

Lai veicinātu vides piekļūstamību un cilvēku ar invaliditāti neatkarību un dzīves kvalitātes uzlabošanos, Labklājības ministrija (LM) rosinājusi iekļaut Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā divus pasākumus piekļūstamības jomā, kuri tiks īstenoti 2022.–2024.gadā.

Kā aģentūru LETA informēja LM, abiem pasākumiem kopumā paredzēts izlietot 10,4 miljonus eiro.

Labklājības ministrs Gatis Eglītis (JKP) norāda, ka vides un informācijas piekļūstamības nodrošināšana nav vēlamība vai labās gribas izpausmes veids, bet gan nepieciešamība, uz ko jātiecas dažādās jomās un nozarēs, tādējādi garantējot pilnvērtīgu cilvēku ar invaliditāti tiesību un brīvību nodrošināšanu, veidojot iekļaujošu vidi un sabiedrību.

“Neatkarīgas patstāvīgas dzīves principi nav salāgojami ar nepiekļūstamu vidi un pakalpojumiem, kas rada atkarību no līdzcilvēku atbalsta pat ikdienišķu darbību veikšanai, piemēram, iekļūšanai pasta ēkā, skolā vai sabiedriskajā transportā. Mūsu mērķis ir novērst šos trūkumus,” uzsver ministrs.

Pasākumā Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai paredzēts nodrošināt atbalstu viena mājokļa pielāgošanai 259 darbspējas vecuma cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kam ir pirmās un otrās invaliditātes grupa, proti, tiem, kuri pārvietojas riteņkrēslā vai izmanto tehniskos pārvietošanās palīglīdzekļus.

Lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību, lai viņiem būtu pieejami pakalpojumi, primāri atbalsts tiks sniegts strādājošajiem cilvēkiem ar invaliditāti un tiem, kuri mācās vai piedalās aktīvās nodarbinātības pasākumos, kā arī bērniem no 15 gadu vecuma, skaidro ministrijā. Tāpat esot paredzēta uzbrauktuvju un pacēlāju ierīkošana, dzīvojamo un koplietošanas telpu pielāgošana.

Individuālo mājokļu vides piekļūstamības uzlabošana, ministrijas ieskatā, veicinās veiksmīgāku šo cilvēku iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot pārvietošanās brīvību un tādā veidā veicinot šo cilvēku iesaistīšanos darba tirgū un veselības, izglītības un sociālo pakalpojumu pieejamību. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, cilvēkam ar invaliditāti ir jāvēršas savā pašvaldībā, sākot ar 2022.gada janvāri. Ministrija norāda, ka papildu informācija par pieteikšanās kārtību sekos.

Savukārt pasākumā Valsts un pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi paredzēts uzlabot vides piekļūstamību 63 ēkās, kurās tiek sniegti labklājības nozares valsts pakalpojumi vai pašvaldību sociālie pakalpojumi. Atbalsts ir paredzēts tām iestādēm, kurās vides piekļūstamība atbilstoši 2020.gadā veiktajam pašnovērtējumam ir nepietiekama un kuras ir saņēmušas Labklājības ministrijas uzaicinājumu piedalīties pasākuma īstenošanā.

Atbalstu saņems arī sociālie dienesti, dienas aprūpes centri, nakts patversmes, atbalsta centri, grupu dzīvokļi, servisa dzīvokļi, pansijas – iestādes, kuras sniedz pakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti. Ēkās tikšot veikti vizuālās informācijas uzlabojumi, ierīkotas indukcijas cilpas, tiks pielāgotas evakuācijas sistēmas cilvēkiem ar invaliditāti, ierīkotas uzbrauktuves un pandusi, izveidotas viegli atveramas vai automātiskas durvis.

Kā skaidro ministrijā, Latvija ir noteikusi skaidru virzību invaliditātes politikas attīstībā – no medicīniskā modeļa, kura centrā ir slimība, kurā tiek uzsvērta cilvēka nespēja un atkarība no līdzcilvēkiem, uz cilvēktiesību pieejamības modeli, kurā tiek izvērtētas cilvēka funkcionēšanas spējas, akcentēta cilvēka aktīva iesaiste sabiedriskajos procesos, patstāvīga un neatkarīga dzīve. Šie atbalsta pasākumi, ministrijas ieskatā, palīdzēs īstenot iecerētās pārmaiņas invaliditātes politikas jomā.