Zināms Liepājas jaunā cietuma būvnieks

0
714
Liepājas cietuma projekta vizualizācija

Pirmdien, 26. septembrī, iepirkuma komisija  atzinusi SIA Citrus Solutions par uzvarētāju konkursa procedūrā ar sarunām Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi

Pretendentu iesniegtie iepirkuma galīgie piedāvājumi liecina, ka SIA Citrus Solutions iepirkumā ietvertos darbus piedāvā veikt par kopumā 128 845 529,87 eiro bez PVN, savukārt AS UPB par 141 488 743,90 eiro bez PVN.

Izvērtējot abus saņemtos pretendentu piedāvājumus, iepirkuma komisija pārliecinājās, ka galīgie piedāvājumi atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām. Iepirkuma komisija ir pārbaudījusi un labojusi pretendentu piedāvājumos konstatētās aritmētiskās kļūdas, kā arī secinājusi, ka pretendentu piedāvājumi nav nepamatoti lēti, kas varētu apdraudēt vai apgrūtināt līgumsaistību izpildi.

Tāpēc iepirkuma komisija  26. septembrī ir pieņēmusi lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA Citrus Solutions ar līguma summu 125 812 571 eiro, neskaitot PVN , jaunā cietuma būvniecību veicot 34 mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas. 

Līgums paredz Liepājas cietuma būvniecībā izmantot design&build metodi, apvienojot līgumāprojektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus, kas ļaus izvairīties no iespējamām papildus izmaksām būvdarbu veikšanas laikā, gan arī nodrošinās kvalitatīvu būvdarbu izpildi, prasot no būvniecības veicēja pilnu atbildību par projekta būvniecības realizēšanu.

Jau ziņots, sākotnējos piedāvājumus no abiem pretendentiem iepirkumu komisija saņēma šī gada 16. februārī. Kopš sākotnējo piedāvājumu saņemšanas un pēc ģeopolitiskās situācijas izmaiņām un to ietekmes uz būvniecības izmaksām, iepirkuma komisija veica virkni darbības, lai maksimāli samazinātu jaunā Liepājas cietuma būvniecības izmaksas, piemēram:

• samazināts cietuma kompleksa būvapjoms par vairāk nekā 6000 kvm, mainīts avārijas gadījumu apkures risinājums – neizbūvējot atsevišķu katlumāju, pārskatīti sanitārtehnisko iekārtu risinājumi ieslodzīto personu kamerās un citas izmaiņas, kuras bija iespējams veikt, saglabājot ēku kompleksa funkcionalitātes, drošības un ekspluatācijas efektivitātes prasības;

• Līgumā paredzēts piemērot indeksācijubūvniecības izmaksām, atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, kas ļaus maksāt par paveiktajiem būvdarbiem atbilstoši tā brīža tirgus situācijai.

Veicot iepirkuma finanšu piedāvājumu izvērtēšanu, iepirkuma komisija konstatējusi, ka jaunā Liepājas cietuma būvniecībai un būvuzraudzībai nepieciešamais līdzekļu apjoms tomēr ir lielāks nekā ar Ministru kabineta 2021.gada 2.novembra rīkojumu Nr.793 piešķirtais līdzekļu apjoms. Ņemot vērā šo situāciju, iepirkuma komisija ir informējusi Tieslietu ministriju parnepieciešamību virzīt iespējamo risinājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.